BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS

Sabtu, 09 April 2011

Wangsalan

Wangsalan iku unen-unen cangkriman nanging dibatang (dibedhèk) dhéwé. Ukarané ora persis nanging mèmper waé. Wangsalan ana kang awujud ukara selarik, bisa uga awujud tembang. Tuladha sing wujud ukara:

* Nyaron bumbung, nganti cengklungen nggonku ngenteni. (saron bumbung=angklung)
* Njanur gunung, kadingaren sliramu teka. (janur gunung=aren).

Tuladha sing wujud tembang:

1. Jirak pindha munggwing wana
2. Sayeng kaga we rekta
3. Sinambi kalaning nganggur
4. Wastra tumrap mustaka
5. Pangikete wangsalan kang sekar pangkur
6. Kinarya langen pribadi

Batangane:

* Jirak pindha munggwing wana = wit kesambi.
* Sayeng kaga = piranti kanggo nyekel manuk (kala).
* We rekta kang muroni = iket.
* Baon sabin = karya.

[sunting] Jenisé Wangsalan

* Wangsalan lamba yaiku wangsalan kang mung isi batangan (tebusan) siji. Unen-unen wangsalan lamba mung saukara kang kadadean saka rong gatra.Gatra kang ngarep isi wangsalan, gtra sing isi batangané.

Tuladha: Pindang lulang, kacek apa aku karo kuwe (Pindhang lulang = Krecek)

* Wangsalan rangkep (camboran) yaiku wangsalan sing isi batangane luwih saka siji. Unen-unene wangsalan rangkep kadadeané saka rong ukara, siji-sijine ukara kadadean saka rong gatra.Ukara kapisan isi wangsalan ukara kapindho isi batangane.

Tuladha: Jenang sela, wader kalen sasonderan. (Apu, sepat) Apurata, yen wonten lepat kawula

* Wangsalan memet yaiku wangsalan sing carane nggoleki batangane sarana ngoceki maksuding tetembungane ambal ping pindho.

Tuladha: Uler kambang, yen trima alon-alonan Oncek-oncekan kapisan: Uler kembang maksude lintah Oncek-oncek kapindho: Wanda tali ing tembung lintah, dianggap wancahane tembung kang surasane alon-alonan, yaiku tembung satitahe. Tembung satitahe ateges ora ngaya, mung tumindk sakepenake bae, kanthi alon-alonan.

* Wangsalan padinan yaiku ana sing nganggo nyebutake batangane, la nana sing tanpa nyebutake batangane, marga wong-wong sing pandha krungu (maca) dianggep wis ngerti maksude (batangane).

Tuladha: Wong kae sajatine wis krungu kandhaku, nanging njangan gori. Gori iku mathuke digudhèg. Njangan gori = nggudhèg. Maksude wangsalan njagan gori yaiku mbudheg, api-api ora krungu.

* Wangsalan mawa paungeran tartamtu

Wangsalan mawa paungeran tartamtu kena kaperang dadi loro, yaiku:

Mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda Kang mawa paungeran 4 wanda + 8 wanda iku wangsalan lamba (mung isi batangan siji).Unen-unen mung saukara kang kadadean saka rong gatra.Gatra ngarep 4 wanda, isi wangsalan : gatra buri 8, isi batangane. Tuladha: Reca kayu, golek kawruh rahayu.(reca kayu = golek)

Mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda ) X 2 = 24 wanda Kang mawa paungeran (4 wanda + 8 wanda) x 2 = 24 wanda yaiku wangsalan rangkep (isi batangan luwih saka siji). Unen-unen rong ukara, saben saukara kadadean saka rong gatra. Ukara kapisan (rong gatra) isi wangsalan, ukara kapindho (rong gatra) isi batangane. Tuladha:

Sayuk rukun, wulang wido mangsa rowang = 4 wanda + 8 wanda

Sayektine, wit saking bondho kawula = 4 wanda + 8 wanda

Sayuk rukun = saiyeg, saeka praya

Wulang wido mangsa rowang = bido

* Wangsalan edi-peni yaiku wangsalan sing mawa paungeran .

1. Unen-unene kadadean saka 2 ukara (wangsalan rangkep)
2. Saben saukara kadadean saka 2 gatra (4 wanda + 8 wanda )
3. Ukara kang kapisan (yaiku kang isi wangsalan) mawa purwakanthi guru swara lan purwakanthi basa utawa purwakanthi lumaksita.

Tuladha: Tepi wastra, wastra kang tumprap mustaka. (Kemada,iket) Mumpung mudha, nggegulanga ngiket basa.

* Wangsalan kang sinawung ing tembang yaiku cacahé wandane lan tibaning swarane ing wekasaning gatrane ora tartemu, sebab kawengku ing guru wilangan lan guru laguning tembang. Guru wilangan lan guru laguning tembang kudu tansah menang, lire: ora kena owah, kudu tansah manut paungeraning tembang.

Tuladha: Sinom

Edane wong keneng guna, ambatik sinambi nangis, malam wuntah balabaran, geni mati muring-muring, prembenahan mbrebes mili, gawangan sinendhal putung, ya talah ta si kakang, puluh-puluh awak mami, petis manis wis kudu dadi pocapan.

Petis manis = kecap

* Wangsalan kang sinawung ing tembang yaiku cakepan ing umpak-umpaking gendhing, gerong lan senggakan, kerep kanggo wangsalan (dilagokake dening pesindhen, niyaga utawa bocah-bocah sing padha manembrama).

Tuladha:

Pangkur Lamba (slendro Pantet 9)

Purwaka (buka,Basa)

Kembang adas sumebar neng tengah alas

Tuwas tiwas anglabuhi wong ora waras

Alah bapak, balung jagung saguhku isih janggelan

Wiwit gerong sing baku

Lagu gendhing pangkur lamba

Maweh gumirah wardaya

Tur mathuk kinarya aba

Mlaku bareng ulah raga

Balung jagung:maksude janggel

Janggelan = during tetep, isih kudu janji maneh, sendhe, bisa uga wurung.

* Carané ngarang wangsalan sing dikarang luwih dhisik, perangan buru (ukara sing isi batangane), banjur ngarang perangan ngarep (ukara sing isi wangsalane). Dadi pangarangé perangan ngarep (ukara kang isi wangsalan) tiba keri.

Wb/jv/Kawruh Basa Jawa/Rakitan Ukara/Parikan

Tuladha Parikan rong ukara

Ana brambang sasèn lima,
Berjuang labuh negara

Bisa ngendhang ra bisa nyuling,
Bisa nyawang ra bisa nyandhing

Jambu apa jeruk,
Aku mèlu apa éntuk

Jemèk-jemèk gula jawa,
Aja sok ngenyèk karo kanca

Kutha Kendhal Kaliwungu,
Ajar kenal karo aku

Manuk emprit nucuk pari,
Dadi murid sing taberi

Wédang bubuk, gula jawa.
Yèn kepethuk ati lega.

Sepet sepet, sawone mentah.
Diempet empet selak ora betah.

Wajik klethik gula abang.
Aja suthik, yèn tumandang

Godhong kecipir, mrambat kawat.
Najan ora mampir, nanging liwat.

Kembang jagung, dipethik Cina.
Barang wis kadhung dikapakna.

Manuk emprit, ménclok godhong tebu.
Dadi murid, sing sregep sinau.

Manuk kutut, manggung ngganter.
Yèn ra nurut, bisa keblinger.

Tuladha Parikan patang ukara

Tuku jarit nang Pasar Turi
murah regané maremaké ati
Dadi murid kudu ngajèni
marang guru aja sok wani

Lunga Bengkulu tuku perkutut
sing ngati-ati dalané gawat
Dhawuhé guru kudu diturut
supaya ngèlmuné bisa manfaat

Lunga ngarit nang kulon kali
sangua senik wadhahé sega
Dadi murid kudu ngulina
tumindak becik laku utama

Ungsum tikus kudu diracun
cara gropyokan kudu disengkut
Karo kancané kudu sing rukun
aja tukaran drengki lan kasud (main)

(An.Hamin Ms. kapacak ing Parikesit No.80. Juli 1974).

Abang-abang gendéra Landa,
ana sing ijo kok milih putih
Baujang manèh ora ngluyura,
sing duwé bojo ra tau mulih

Bibi Surip tuku klobot,
pethuk encik tawa roti
Uwong urip pancèn abot,
mula becik ngati-ati

Ésuk nakir, soré nakir,
sing ditakir godhong plasa
Ésuk mikir soré mikir,
Sing dipikir ora rumangsa

Yèn kembang kembangé kacang,
dudu kembange puspa nyidra.
Sih cilik dikudang-kudang,
bareng gedhe gawe rekåsa.

Yèn kembang kembangé lamtara,
dudu kembang wora-wari.
Mumpung sira isih mudha,
sing taberi ngati-ati

Ésuk nyuling sore nyuling,
sulingé arèk Surabaya.
Ésuk eling sore eling,
sing diéling ora rumangsa.

Awan-awan aja keluyuran,
ana pak mantri numpak sekuter.
Kapan-kapan aku keturutan,
duwe kanca sinauné pinter.

Ésuk nembang soré nembang,
tembangané asmaradana.
Ésuk ngadhang soré ngadhang,
sing diadhang ra teka-teka

Wangsalan - Parikan

Wangsalan

1. Jênang gu1å kowe åjå lali.
(jenang gulå = glali).
2. Ngembang garut nggrêmêng ora karuwan
(kêmbang garut = grêmêng),
3. Mbalúng janúr, gêlêma paring usådå.
(balúng janúr = sådå).
4. Ngêmbang kacang, mbêsêngut ora kalêgan.
(kêmbang kacang = bêsêngut - dadi mbêsêngut).
5. Sêkar arèn mas, sampún dangu kok botên kêpanggih
(sêkar arèn = dangu).
6. Kêmbang jambu, kêmaruk duwé dolanan anyar.
(kêmbang jambu = karuk = dadi kêmaruk).
7. Roníng mlinjo, sampún sayah nyuwún ngaso.
(roníng mlinjo = so - dadi ngaso).
8. Klåpå mudhå, yèn kalegan paringa apurå.
(klåpå mudhå = degan - dadi kalêgan)
9. Kêmbang gêmbili sênêng-sênêng olèh rêjêki.
(kêmbang gêmbili = sênêng).
10. Witíng klåpå jawåtå ing ngarcåpådå. Salugune wóng mudhå gelem rekåså.
(witing klåpå = glugu dadi saluguné)
11. (Jawåtå ing ngarcåpådå = wóng) .
12. 11. Kolik priyå priyagung anjani putrå.
13. Tuhu an, wóng anóm wêdi kangèlan.
14. (kolik priyå = manuk tuhu).
15. (Anjani putrå = Anóman - dadi anóm)

Parikan

1. Wédang bubuk, gulå jåwå.
Yèn kêpêthúk ati legå.
2. Sêpêt sêpêt, sawone mêntah.
Diêmpêt êmpêt sêlak ora bêtah.
3. Wajik klêthik gulå abang.
Aja suthík, yèn tumandang
4. Gódhóng kêcipír, mrambat kawat.
Najan ora mampír, nangíng liwat.
5. Kêmbang jagung, dipêthik Cina.
Barang wis kadhúng dikapaknå.
6. Manuk êmprít, ménclóok gódhóng têbu.
Dadi murid, sing srêgêp sinau.
7. Manúk kutút, manggúng nggantêr.
Yèn ra nurút, bisa kêblingêr.
8. Yèn kêmbang kêmbangé kacang, dudu kêmbange púspa nyidrå.
Sih cilík dikudang-kudang, barêng gêdhe gawe rekåsa.
9. Yèn kêmbang kêmbangé lamtårå, dudu kêmbang wora-wari.
Mumpúng sirå isih mudhå, sing tabêri ngati-ati
10. Esuk nyulIng sore nyulíng, sulingé arèk Suråbåyå.
Esuk elíng sore elíng, síng diélíng ora rumångså.
11. Awan-awan åjå keluyuran, ånå pak mantri numpak sêkuter.
Kapan-kapan aku kêturutan, duwe kåncå sinauné pintêr.
12. Ésúk nêmbang soré nêmbang, têmbangané asmårådånå.
Esuk ngadhang soré ngadhang, síng diadhang ra tekå-tekå

Selasa, 11 Januari 2011

Instalasi dan Konfigurasi Samba Server

LANGKAH I

Siapkan CD Binary pertama Linux Debian, dan pastikan sudah siap di CD Drive tempat paket ini diinstal. Masuk ke terminal dalam mode root, lalu lakukan instalasi samba.

smkn8:/# apt-get install samba
Instalasi Samba Server sebagai media sharing file windows dan Linux

Menginstal Paket Samba di CD Binary 1 Linux Debian etch

LANGKAH II

Masuk ke direktori instalasi samba tersebut, lakukan pengeditan terhadap file smb.conf.
Masuk ke direktori konfigurasi Samba

Masuk ke Direktori Samba

Berikut adalah konfigurasinya:

* Untuk workgroup, boleh diisi dengan nama domain atau nama group Anda. Hilangkan komentar di kiri baris tersebut (tanda titik koma ;) .

Jika ada tampilan untuk mensinkronkan dengan DHCP, pilih NO.

* Temukan baris di bawah ini:

; security = user

Hilangkan tanda titik koma (;), ubah user menjadi share.

security = share

* Temukan baris di bawah ini:

Baris-baris perintah Konfigurasi Samba

File Konfigurasi Samba

Hilangkan tanda titik koma (;) pada argumen yang diminta dan tambahkan argumen browseable = yes.

Sehingga, hasil perubahan akan tampak seperti di bawah ini:
Merubah Argumen pada Samba

Edit FIle di File smb.conf

Keterangan:

Ø [halo] –> adalah nama sharing yang akan ditampilkan di komputer yang mengakses komputer yang melakukan sharing data tersebut.

Ø comment –> Baris komentar tentang sharing.

Ø writeable = yes –> pengakses file sharing dapat merubah isi file.

Ø browseable = yes –> pengakses file sharing dapat melihat konten sharing.

Ø locking = no –> file tidak terkunci.

Ø path = /…/… –> letak atau direktori file sharing.

Ø public = yes –> file sharing bisa diakses dari jaringan.

Simpan file konfigurasi dan keluar dari editor.

LANGKAH III

Restart service dengan mengetikkan /etc/init.d/samba restart.
Merestart service Samba

Merestart Service Samba

LANGKAH IV

Tes samba untuk memastikan sudah berjalan dengan baik dengan perintah testparm.

Konfigurasi Samba Sebagai PDC di Ubuntu Server

Konfigurasi Samba Sebagai PDC di Ubuntu Server
Samba adalah himpunan aplikasi yang bertujuan agar komputer dengan sistem operasi Linux, BSD ( atau UNIX lainnya) dapat bertindak sebagai file dan print server yang berbasis protokol SMB (session message block). Jaringan yang semacam ini biasa dijumpai pada Windows workgroup atau Windows NT Domain. Samba juga dilengkapi dengan beberapa program bantu sehingga sistem operasi Linux (dan UNIX lainnya) bisa mengakses resources yang ada pada jaringan Windows yang telah ada. Bisa dikatakan, Samba adalah jembatan penghubung antara Windows dan UNIX.
Samba terdiri atas dua program yang berjalan di background: SMBD dan NMBD. Secara singkat dapat disebutkan bahwa SMBD adalah file server yang akan menghasilkan proses baru untuk setiap client yang aktif sementara NMBD bertugas mengkonversi nama komputer (NetBIOS) menjadi alamat IP sekaligus juga memantau share yang ada di jaringan. Kerja SMBD sendiri diatur melalui file konfigurasi /etc/samba/smb.conf. Dengan membuat file konfigurasi yang tepat, Samba dapat dijadikan file server, print server, domain controller, dan banyak fungsi lainnya.
Berikut ini adalah cara mengkonfigurasi Samba Server Sebagai PDC :
1. pertama dowload program samba dan accesorisnya :

apt-get install samba samba-common samba-doc libcupsys2-gnutls10 libkrb53 winbind smbclient
2. Konfigurasi /etc/samba/smb.conf sebagai berikut :

[global]
workgroup = ubuntudk.com --> ubah sesuain yang kita mau
netbios name = ubuntuserver --> ubah sesuain yang kita mau
server string = %h server (Samba, Ubuntu) --> ubah sesuain yang kita mau
passdb backend = tdbsam
security = user
username map = /etc/samba/smbusers
name resolve order = wins bcast hosts
domain logons = yes
preferred master = yes
wins support = yes
# Useradd scripts
add user script = /usr/sbin/useradd -m %u
delete user script = /usr/sbin/userdel -r %u
add group script = /usr/sbin/groupadd %g
delete group script = /usr/sbin/groupdel %g
add user to group script = /usr/sbin/usermod -G %g %u
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false/ -d /var/lib/nobody %u
idmap uid = 15000-20000
idmap gid = 15000-20000
# sync smb passwords woth linux passwords
passwd program = /usr/bin/passwd %u
passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
passwd chat debug = yes
unix password sync = yes
# set the loglevel
log level = 3
[homes]
comment = Home
valid users = %S
read only = no
browsable = no
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /home/samba/netlogon
admin users = Administrator
valid users = %U
read only = no
[profile]
comment = User profiles
path = /home/samba/profiles
valid users = %U
create mode = 0600
directory mode = 0700
writable = yes
browsable = no
3. Buat beberapa direktori berikut sebagai domain logon dan profile :

mkdir /home/samba
mkdir /home/samba/netlogon
mkdir /home/samba/profiles
mkdir /var/spool/samba
chmod 777 /var/spool/samba/
chown -R root:users /home/samba/
chmod -R 771 /home/samba/
4. Lalu restart samba

/etc/init.d/samba restart
5. Ubah pada bagian /etc/nsswitch.conf, pada baris :

hosts: files dns
menjadi :
hosts: files wins dns
6. tambahkan beberapa pc clinet pada /etc/hosts :

127.0.0.1 localhost
192.168.0.136 ubuntuserver.dk.co.id ubuntuserver.dk.co.id
192.168.0.131 ciko
192.168.0.133 dian
192.168.0.135 gustin
7. Tambahkan user root kedalam user samba :

smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
8. buat file /etc/samba/smbusers lalu jalankan :

echo "root = Administrator" > /etc/samba/smbusers

mengartikan bahwa user root = user administrator pada windows
9. Test drive, apakah settingan kita dah benar :

smbclient -L localhost -U%
akan menghasilkan output :

Domain=[UBUNTUDK.COM] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.22]
Sharename Type Comment
--------- ---- -------
netlogon Disk Network Logon Service
allusers Disk All Users
IPC$ IPC IPC Service (ubuntuserver server (Samba, Ubuntu))
ADMIN$ IPC IPC Service (ubuntuserver server (Samba, Ubuntu))
Domain=[UBUNTUDK.COM] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.22]
Server Comment
--------- -------
UBUNTUSERVER ubuntuserver server (Samba, Ubuntu)
Workgroup Master
--------- -------
UBUNTUDK.COM UBUNTUSERVER

10. lalu kita setup domain group untuk windows, jalankan perintah :

net groupmap modify ntgroup="Domain Admins" unixgroup=root
net groupmap modify ntgroup="Domain Users" unixgroup=users
net groupmap modify ntgroup="Domain Guests" unixgroup=nogroup
11. tambah user linux dan user samba dengan cara :
user linux :

useradd ciko -m -G users

user samba :

smbpasswd -a ciko
12. Sekarang tambahan direktori share yang akan dipakai oleh seluruh user :

mkdir -p /home/shares/allusers
chown -R root:users /home/shares/allusers/
chmod -R ug+rwx,o+rx-w /home/shares/allusers/
13. Ubah juga pada /etc/samba/smb.conf, tambahkan baris berikut :

[allusers]
comment = All Users
path = /home/shares/allusers
valid users = @users
force group = users
create mask = 0660
directory mask = 0771
writable = yes
14. lalu restart samba kembali :

/etc/init.d/samba restart
15. Langkah Yang terakhir dalah dengan menjoinkan mesin windows ke pdc linux kita, dengan cara : ( Testing Dengan Windows XP )
- click kanan pada mycomputer
- pilih computer name lalu change
- masukan domain PDC pada bagisn domain
- akan muncul windows yang meminta memasukan user dan password, pada langkah ini masukan user root dan password samba untuk user root
- OK
- Akan muncul bahwa kita sukses menjoinkan mesin windows ke PDC linux

Sumber : http://akep-balthazor.blogspot.com/2010/02/konfigurasi-samba-sebagai-pdc-di-ubuntu.html

Mengkoneksikan Router pada Linux SUSE 9.3

Mengkoneksikan Router pada Linux SUSE 9.3
Alat Dan Bahan :
• 2 buah PC yang sudah terinstall SO Linux SUSE 9.3 berbasis text
• 3 buah LAN Card. 2 LAN Card terpasang pada 1 PC yang akan dijadikan router dan 1 LAN Card terpasang pada PC Client
•Kabel
Langkah -Langkah :
• Pastikan PC yang dijadikan router sudah terkoneksi dengan internet
• Untuk mengkoneksikan dengan internet setting salah satu LAN Card dengan langkah berikut :
~Ketik yast
~Pilih Network device
~Pilih Network card
~Masuk pada Network card configuration
~Pilih LAN Card yang akan dihubungkan dengan internet
~Pilih Automatic address setup (via DHCP)
~Pilih Finish
~Untuk memastikan, ping dari computer ke server yang tersambung internet
• Untuk menghubungkan dengan client, setting LAN Card dengan langkah berikut :
~Ketik yast
~Pilih Network device
~Pilih Network card
~.Masuk pada Network card configuration
~Pilih LAN Card yang akan dihubungkan dengan client
~Pilih Static address setup
~Masukkan ip address dan subnet mask-nya
~Pilih finish
• Untuk PC yang akan dijadikan client, setting LAN Card dengan cara berikut :
~Ketik yast
~Pilih Network device
~Pilih Network card
~Masuk pada Network card configuration
~Pilih LAN Card
~Pilih Static address setup
~Masukkan ip address dan subnet mask-nya
~Masuk ke Routing
~Masukkan default gateway sesuai dengan IP pada PC router yang terhubung ~dengan client
~Untuk memastikan, ping dari computer ke router
• Untuk ip forwarding ketikkan :
#echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
• Untuk ip table ketikkan :
#iptables –t nat –A POSTROUTING –o eth0 –j MASQUERADE
#iptables-save
• Untuk memastikan, ping dari client ke server yang terhubung internet

Konfigurasi router dengan linux SuSE 9.3

#Persiapan
Sebelum membuat Router kita harus melakukan persiapan, Diantaranya :
1. Berdo’a Sebelum Bekerja
2. Yakinkan diri anda bahwa anda bisa…
3. Kalo belum yakin ayo coba katakan “SAYA PASTI BISA….INI MAH GAMPANG”
4. Siapin secangkir Mocacino atau apalah yang penting anget dan enak
5. Siapkan Alat dan Bahan
# Persyaratan
Persyaratan yang harus di penuhi untuk membuat pc router adalah sebagai berukut:
1. Komputer yang akan di jadikan router harus mempunyai minimal 2 LAN Card.
2. Komputer yang akan di jadikan router dan server harus terinstall dengan system operasi linux SuSE 9.3 (dengan Minimum system).
3. PC yang akan di jadikan router harus sudah terkoneksi ke internet.
#Melakukan setting
* Bila berada dalam 1 Network maka paket di sampaikan direct
* Bila berada dalam satu Network yang berbeda maka paket disampaikan ke gateway
* routing by denstation
* rotuing by entri ( permesin)
Command
#route gw[option]
Contoh:
1. #route add default gw 203.145.67.9
Artinya: Tujuan default lewat gateway
2. #route add -net 10.23.14.0/gw 10.22.88.9
Artinya:Tujuan ke network 10.23.14.0/24 lewat 10.22.88.9
3. #rote add -host 192.167.2.13 gw 10.22.77.5
Artinya: Tujuan ke host 192.168.0.1 lewat 10.22.77.5
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
1. Login ke system root
2. berikan ip address untuk eth1 192.168.0.1 net mask 255.255.255.0
3. berikan ip address untuk eth0 172.19.51.15 net mask 255.255.255.244
4. cara 1
berikan command line
#route add -net 192.168.0.1/24 gw 172.19.51.15
* aktifkan enable ip forwarding
#echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
* #yast
* Network service pilih rouitng
* Masukan default gateway
* ok
* Centang Enable forwarding
* finish
1. Instal Bind
2. Lalu edit DNS Configuraton
#mcedit /etc/named.conf
Lakukan pencarian keyword : Forwards dan edit tag forwards dengan mengisikan IP DNS PC
* Simpan dan jalankan Bind dengan perintah sebagai berikut :
# /etc/init.d/named restart
> lakukan masqurade paket dengan perintah sebagai berikut:
# iptables -t nat -A POSTROUTING -s ip eth1/24 -j MASQUERADE
* Lakukan pengecekan dengan perintah :
ping dari komputer client dan apabila sudah bisa anda telah berhasil membuat router linux suse 9.3